Новини

 1. Мерки за превенция на вируси, предприети от ОфисМаркет

  Уважаеми клиенти и партньори, 

  ОфисМаркет поставя безопасността, сигурността и доброто здраве на  Вас, нашите клиенти и партньори, и на нашите служители на първо място. Във връзка с ежедневното обслужване и срещи с голяма част от Вас бихме искали да Ви информираме, че вземаме следните ефективни мерки за превенция срещу потенциално разпространение на вируси:

  • Уверяваме Ви, че ние и всички наши служители подхождаме сериозно и отговорно към здравето и спазването на отлични хигиенни норми. Всички служители, извършващи търговски и логистични услуги, стриктно използват предоставените антибактериални дезинфектанти за ръце и работят с ръкавици.
  •  Всички служители са изключително отговорни към здравето и хигената си. При първи признаци на неразположение, те ще преустановяват работа и всякакви контакти съгласно здравните препоръки в компанията и Министерството.
  • На този етап, във връзка с препоръките на Министерство на здравеопазването, с цел превенция, сме преустановили всички командировки, пътувания в чужбина и срещи с наши чуждестранни партньори.
  • В офис сградата "Urban Model", където се помещават офисите на ОфисМаркет, са взети мерки за дезинфекция и превенция за разпространение на вируси, които включват: ежедневна дезинфекция на асансьори и общи площи и предпазни средства за посетители и служители.

  С настоящото бихме искали да Ви уверим, че ОфисМаркет е надежден и отговорен партньор. Разчитайте на нас като Ваш доставчик, който своевременно и ефективно спазва ангажиментите и изпълнява коректно поръчките в стандартно определените за това срокове.
   
  За да удовлетворим нуждите и сигурността на нашите клиенти сме добавили в номенклатурата си антибактериални гелове, дезинфекциращи и почистващи средства, спирт и други необходими продукти.

  Оставаме на Ваше разположение като отговорно следим ситуацията.

  Благодарим Ви за доверието!

  Бъдете здрави!
  Екипът на ОфисМаркет

  Прочетете още
 2. Празничен график

   Весели празници!

  Уважаеми клиенти и партньори,

   

  Екипът на Office Market ви поздравява с настъпването на Коледните и Новогодишни празници и ви пожелава новата 2020 да бъде здрава, успешна и изпълнена с благоденствие.

  Моля запознайте се с графика за работа на OfficeMarket по време на празниците.

  Поръчки за стоки налични на склад постъпили на 20.12.2019 г. / петък/ до 14 ч, се изпълняват на 23.12.2019 г. /понеделник/  в София и на 27/30.12.2019 г. в страната.

  Поръчки за стоки налични на склад постъпили на 27.12.2019 г. /петък/ и 30.12.2019 /понеделник/ до 14 часа,  се изпълняват на 02.01.2020 г./четвъртък/ в София и от 03.01.2020 г. в страната.

  31.12.2019 г. /вторник/ ще бъде неработен ден за OfficeMarket.

  Екипът на OfficeMarket

  Прочетете още
 3. Общи условия за Коледна активност „Вашите подаръци с ОfficeMarket“

  Вашите Коледни подаръци!

  Настоящите Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в Коледната активност „Вашите подаръци с ОfficeMarket“ организирана от “Ронос” ООД, ЕИК 831176328 със седалище и адрес на управление гр. София 1303, бул. „Ал. Стамболийски” № 84, бизнес сграда Urban Model, ет.7, офис 38-39 ,, наричано по-долу за краткост "Организатор“.

  Общите условия са публикувани на уебсайта на OfficeMarket - www.officemarket.bg

  І. Описание и условия за участие.

  1.1. Период на активността

  Коледната активност „Вашите подаръци с ОfficeMarket“ се провежда в периода от 2 декември 2019 г. до 18 декември 2019 г. („Период на активността") на територията на Република България.

  Промоцията започва на 2.12.2019 г. и продължава до 18.12.2019 г. или до изчерпване на наличностите на промоционалните подаръчни пакети. Периодът на провеждане на Промоцията може да бъде променена по всяко време от Организатора. Обстоятелството по прекратяване на Промоцията се публикува от Организатора на сайта www.officemarket.bg и се считат за известни на всички лица от момента на публикуването му там.

  1.2. Участници  

  В промоактивността  „Вашите подаръци с ОfficeMarket“ могат да участват само дееспособни физически или юридически лица, навършили 18 (осемнадесет) години, които имат активен профил в OfficeMarket - www.officemarket.bg  и изпълнят условията на активността.

   1.3. Начин на участие и награден фонд

  За да вземе участие в активността „Вашите подаръци с ОfficeMarket“ всяко физическо или юридическо лице е нужно задължително  да изпълни следните условия:

  Да направи еднократна поръчка и покупка на продукти от OfficeMarket на стойността за получаване на подарък и избере продукти по свои избор като в сумата, формираща оборота за получаване на подарък не могат да се включват и не участват продукти от категория Техника:

  - При поръчка на стойност 500 лв. без ДДС клиентът получава по негов избор или един брой  уиски Tullamore DEW с две чаши или един брой  Baileys Original Irish Cream сет с две керамични купички.

  - При поръчка на стойност 1 000 лв. без ДДС клиентът получава един ваучер от Parfois на стойност 50 лв. с ДДС.

  - При поръчка на стойност 2 000 лв. без ДДС клиентът получава един брой Gift cards ваучер на стойност 100 лв. с ДДС, която може да бъде използван навсякъде по света, където се приемат плащания с MasterCard/Visa, на ПОС терминал и online.

  В активността могат да участват дееспособни юридически и физически лица с активен профил в officemarket.bg на територията на Република България. Общите условия се прилагат за целия период на провеждане на активността във вида, в който са публикувани в интернет сайта www.officemarket.bg,

  1.4.           Организаторът си запазва правото по своя преценка или в случай на форсмажорни обстоятелства да заменя спечелената награда с такава от подобен вид и/или еквивалентна стойност.

  1.5.           Клиентите нямат право да искат получаването на паричната равностойност на спечелената награда или замяната ѝ за други стоки или услуги.

  ІІ. Съгласие с Общите условия и промени в тяхното съдържание.

  2.1. Чрез изпълнение на описаните изисквания в т. I, от настоящите Общи условия, клиентът участващ в промо активността „Вашите подаръци с ОfficeMarket“ декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с клаузите и се задължава безусловно да ги спазва.

  2.2. С оглед периодично допълване и модификации на промоактивността „Вашите подаръци с ОfficeMarket“, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организатора.

  2.3. Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на officemarket.bg уеб страницата на OfficeMarket чрез публикуване на новина и влизат в сила за всички участници в деня на публикуването.

  2.4. Организаторът прекратява участието на клиент в промоактивността „Вашите подаръци с ОfficeMarket“ , заявил изрично чрез изпращане на email office@officemarket.bg до Организатора, че не е съгласен с измененията и допълненията на Общите условия.

  III. Права върху интелектуална собственост

  3.1. Всички Участници с регистрацията си за участие изрично се съгласяват, че техни лични данни могат да се използват от Организатора за целите на настоящата промоактивност.

  3.2.“РОНОС“ ООД e aдминиcтpaтop нa лични дaнни cъглacнo приложимото бългapcĸo и европейско зaĸoнoдaтeлcтвo и ocигypявa зaщитaтa им cъглacнo Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), Зaĸoнa зa зaщитa нa личнитe дaнни и cвъpзaнитe c нeгo пoдзaĸoнoви нopмaтивни aĸтoвe.

  IV. Ограничаване на отговорността

  4.1. С приемане на настоящите Общи условия Учатника декларира, че участието му в играта e изцяло на негов риск и отговорност.Организаторът не отговоря за евентуално причинени на Участника при участие в активността вреди, освен ако са причинени умишлено.

  4.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможността на осигуряване на участие в активността при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхраняваната информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в промоактивността „Вашите подаръци с ОfficeMarket“.

  V. Други условия

  5.1. Предвидените в настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на телеграма с обратен текст, писмо с обратна разписка, факс и лично съобщение, електронна поща, и в интернет страницата на Организатора и други подобни, доколкото изявлението е записано технически, по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

  5.2. В случай че Участникът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Организатора, дори ако не е било получено.

  5.3. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

  5.4. За всички неуредени от настоящия Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

  5.5. Всички разходи свързани с участието на Участника за участие в играта, като достъп до Интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Общи условия се поемат от Организатора, са за сметка на Участника.

  5.6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по- горе процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София.

  5.7. В  активността нямат право да участват служители на „Ронос”ООД както и членове на техните семейства.

  5.8. Участникът се счита информиран, че всяка предметна печалба, чиято пазарна цена е над 30 лв., е облагаема по смисъла на чл. 13 ал.1 т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Участникът е длъжен да декларира тази печалба в годишната си данъчна декларация пред Национална Агенция по Приходите. Организаторът се задължава заедно с всяка предметна печалба (награда) с пазарна стойност над 30 лв. да осигури и предостави на участник, който е спечелил наградата на стойност над 30 лв., удостоверение или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилият наградата участник може да използва удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишна данъчна декларация в съответствие с разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

  Настоящите общи условия влизат в сила, считано от 2.12.2019 г.

  Прочетете още
 4. Щастливи Великденски празници!

   Великденски празници

  Уважаеми клиенти и партньори,

   

  Желаем ви светли и щастливи Великденски празници, изпълнени с обич, семеен уют и релаксиращи моменти на вдъхновение.

  Нека пролетното настроение на празника ви донесе много радост и още безброй успехи.

  От екипа на Ронос.

   

  Прочетете още
 5. Последвайте OfficeMarket във Facebook и играйте за слушалки Sony

  Последвайте Office market във Facebook и играйте за слушалки Sony

  Уважаеми клиенти, 

  Включете се в нашата Facebook игра от 16 до 23 април 2019 г. Последвайте ни във Facebook и вижте поста за играта. 

  Споделете в коментар под него с какъв подарък колегите в офиса успяха да ви изненадат приятно на вашия рожден ден.

  Трима от вас, изтеглени на лотариен принцип на 24 април 2019 г. ще получат от нас подарък слушалки Sony Headset MDR-ZX110 black. Печелившите ще бъдат обявени във Facebook страницата на OfficeMarket в коментар под поста за играта на 24 април 2019 г.

  Повече за условията на играта можете да видите тук  

   

  Прочетете още
 6. Честит 25-ти рожден ден, Ронос!

  Рожденникът черпи!

  Уважаеми клиенти и партньори,

  По случай 25 години от създаването на „Ронос“ ООД сме ви подготвили специална изненада. Рожденикът черпи!

  В периода от 9 април до 13 април всяка 25-та поръчка през сайта www.officemarket.bg получава 25% отстъпка.

  Стартираме промоцията от поръчка 1770

  Като водещ доставчик и вносител на канцеларски  материали, офис техника, офис консумативи и офис мебели през годините „Ронос“ ООД  винаги се стреми да предоставя богата селекция от продуктово портфолио с балансирано съотношение цена - качество. В последните 25 години въвеждаме и развиваме все по-високи стандарти в бизнеса с офис продукти, за да заслужим вашето доверие. Благодарим ви, че сте с нас през целия ни път вече 25 години. Гордеем се, че се доверявате на нашия професионализъм, експертиза и на богато ни портфолио от 10 000 продукта от известни и доказани брандове. Наша основна цел е да ви предоставим качествени продукти на изгодни цени като изградим за вас комфортна, стилна и модерна офис среда, в която да се чувствате добре. Защото офиса не е просто работно място, той е вашето място да покорявате нови върхове и постигате все по-големи успехи. Благодарим ви, че ни избрахте за ваш партньор и се доверихте на нашия екип от професионалисти, които с посветеност и желание винаги търсят най-доброто решение за вас.

  Заедно продължаваме да вървим по пътя на успеха.

  Благодарим ви, че сте наши клиенти! 

  В активността с 25% отстъпка не могат да участват продукти от категориите „Техника“ и „Тонери и мастила“ в сайта www.officemarket.bg.


  ЧЕСТИТО НА КЪСМЕТЛИИТЕ! 

  1. Балкан Стар Аутомотив ЕООД e първият късметлия получил 25% отстъпка от своята поръчка направена на 10 април 2019 г.

  2. Плей Март Интернешънъл ЕООД e вторият късметлия получил 25% отстъпка от своята поръчка направена на 11 април 2019 г.

  3. АмРест ЕООД e третият късметлия получил 25% отстъпка от своята поръчка направена на 11 април 2019 г.

  4. Хенкел България ЕООД e четвъртият късметлия получил 25% отстъпка от своята поръчка направена на 12 април 2019 г.

  Прочетете още
 7. Празничен график

  Уважаеми партньори,

  моля запознайте се с графика за работа на OfficeMarket по време на празниците:

  • Поръчки за стоки налични на склад постъпили на 20.12.2018 /четвъртък/ до 14 ч, се изпълняват на 21.12.2018 /петък/ в София и на 27/28.12.2018 в страната.
  • Поръчки за стоки налични на склад постъпили на 27.12.2018 /четвъртък/ и 28.12.2018 /петък/ до 14 ч, се изпълняват на 02.01.2019 /сряда/ в София и от 02/03.01.2019 в страната.

  *31.12.2018 г. /понеделник/ ще бъде неработен ден за OfficeMarket.

  Прочетете още
 8. КОЛЕДНА ПРОМОЦИЯ 2018

  Общи условия на „КОЛЕДНА ПРОМОЦИЯ 2018”

  1. ОРГАНИЗАТОР НА КОЛЕДНА ПРОМОЦИЯ

  КОЛЕДНА ПРОМОЦИЯ, наричана по-долу Промоция, се организира и провежда от „РОНОС” ООД, ЕИК 831176328 , със седалище и адрес на управление гр. София 1303, бул. „Ал. Стамболийски” № 84, бизнес сграда Urban Model, ет.7, офис 38-39 , наричано по-долу „Организатор”.

  2. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

  Промоцията се организира и провежда в съответствие с настоящите общи условия, наричани по-долу „Общите условия”. Общите условия се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в който са публикувани в интернет сайта www.officemarket.bg, наричан по-долу „Сайта”. Организаторът на Промоцията има право да променя Общите условия, като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените Общи условия на Сайта. При промяна в Общите условия на Промоцията, Организаторът публикува на видно място на уеб сайта си уведомление за променените условия.

  3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

  Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

  4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

  Промоцията започва на 27.11.2018 г. и ще продължи до 31.12.2018 г. или до изчерпване на наличностите на промоционалните подаръчни пакети. Периодът на провеждане на Промоцията може да бъде променен по всяко време от Организатора. Обстоятелството по прекратяване на Промоцията се публикува от Организатора на Сайта и се счита за известно на всички лица от момента на публикуването му на Сайта.

  5. УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА

  В Промоцията може да участва всяко пълнолетно физическо лице или юридическо лице, което закупи от сайт: www.officemarket.bg стоки над определена стойност без ДДС по стандартни каталожни цени, като изключение правят стоки от продуктови категории: Техника. Клиент участващ в настоящата промоция не може да участва в други действащи към същия момент промоционални програми на компанията.

  6. ПАРАМЕТРИ НА ПРОМОЦИЯТА

  В рамките на настоящата Промоция всеки клиент на „Ронос” ООД, който закупи стоки по каталожни цени над определена стойност без ДДС, ще получи подарък, както следва:

  • При покупка на стоки на стойност над 250 лв. без ДДС по стандартни каталожни цени, клиентът получава подарък бутилка червено вино или подаръчен компект “Коледни маслени бисквити 250 гр.+козметична коледна топка Yves Roche“ .

  • При покупка на стоки на стойност над 500 лв. без ДДС по стандартни каталожни цени, клиентът получава подарък гривна Xiaomi или комплект от бутилка уиски Jack Daniels 700 мл. с две брандирани чаши.
  • При покупка на стоки на стойност над 1200 лв. без ДДС по стандартни каталожни цени, клиентът получава ваучер подарък на стойност 120 лв. с ДДС от beauty магазин Beauty Zone & Douglas.
  • При покупка на стоки на стойност над 2000 лв. без ДДС по стандартни каталожни цени, клиентът получава подарък Gift Card с покритие на стойност 200 лв. с ДДС, която може да бъде използвана навсякъде по света, където се приемат плащания с MasterCard/Visa, на ПОС терминал и online.
  • При покупка на стоки на стойност над 2800 лв. без ДДС по стандартни каталожни цени, клиентът получава подарък мобилен телефон Huawei Y6 2018 или мобилен телефон Xiaomi Redmi 6A.

  7. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

  Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

  8. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

  Настоящите Правила са в сила по отношение единствено на описаната в тях Промоция и се прилагат за периода и условията на нейното действие. Всички други промоции, организирани от Дружеството, ще се регламентират от отделни Правила.

  Тези Общи условия са приети на 26.11.2018 г. и са валидни за периода на Промоцията.

  Прочетете още
 9. Благотворителна инициатива

  За втора поредна година ние от Office Market съвместно с HP Papers работим в подкрепа на кампанията за борба с Рак на гърдата.

  Ракът на гърдата е най-честата форма на рак при жените по света.

  Миналата година кампанията HP Office Pink Ream (хартията с розова панделка) събра почти 200 000 евро в помощ на каузата за борба с рака на гърдата. Болестта засяга 1 на всеки 8 жени в Европа. През 2018 кампания Розова панделка отново ще се реализира със съвместната подкрепа на организацията „Мисли в Розово Европа“ и Интернешънъл пейпър.

  0,10 евро от всеки пакет хартия HP Office ще бъдат дарени за изследвания и популяризиране на превантивни мерки при лечението на заболяването в Европа.

  Закупувайки си от тази хартия Вие благородно се присъединявате към нашата кауза.

  Станете част от тази благородна инициатива, купете хартия от тук >>

  Повече информация за кампанията тук >>

  Прочетете още