Общи условия

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайта www.officemarket.bg /наричан по-долу само Сайта/. Те са предназначени за регулиране на отношенията между Ронос ООД и всеки Потребител на сайта. При използването на сайта, Вие, като негов Потребител, изрично се съгласявате с тези Общи условия, както от Ваше име, така и от името на Клиента на Ронос ООД, когото представлявате, включително чийто служител сте. Ако не сте съгласни с тях, нито Вие, нито Клиентът, когото представлявате, можете да използвате Сайта. Всяко боравене със Сайта, с неговото съдържание (текст, данни, снимки и др.), както и използването на всички услуги, които Ронос ООД предоставя или ще предостави в бъдеще чрез този Сайт, се осъществява съобразно тези Общи условия.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:

 • Сайт – електронен магазин www.officemarket.bg, чрез който Клиентът има възможност да разглежда информация, да поръчва стоки и услуги по вече сключени договори, да сключва договори за покупко-продажба от разстояние.
 • Доставчик е търговско дружество Ронос ООД /наричано още за краткост OfficeMarket/, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 831176328, ИН по ЗДДС: BG831176328, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Александър Стамболийски" №84, Бизнес сграда Urban Model, ет.7, офис 38, предоставящо стоки и услуги онлайн посредством Сайта. OfficeMarket е запазена търговска марка на Ронос ООД.
 • Потребител/и е всяко физическо лице – представител (законен или друг), включително служител на Клиент на Ронос ООД, което ползва някоя от функционалностите на Сайта. Понятието „Потребител” по тези Общи условия не съвпада с потребителя по Закона за защита на потребителите. Задължение на Потребителя е да не разкрива паролата и потребителските си данни на трети лица. Клиентът, от чието име е регистриран Потребителя, носи отговорност за всички действия, които се извършват чрез неговия акаунт.
 • Клиент е физическо или юридическо лице, клиент на Ронос ООД, който закупува Продукти за своята дейност.
 • Клиентски профил - информация за Потребителя и Клиентa, предоставена при попълването на регистрационен формуляр и съхранявана от Ронос ООД за целите, посочени в настоящите общи условия.
 • Продукт/и са публикуваните на Сайта стоки или услуги.
 • Цена на продукта е цената за брой или за определено количество Продукти, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички други дължими данъци, мита и такси. Клиентът може да избере в Клиентския си профил, дали в процеса на Поръчка да вижда цени със или без ДДС. В Цената на продукта не се включва Цената на доставка.
 • Цена на доставка са разходите по транспорта и доставянето на Продуктите до Клиентите, посочена в български лева, с включен данък добавена стойност. OfficeMarket не добавя към стойността на поръчката Цена на доставка, при условия, подробно описани в раздел Доставка.
 • Поръчка/Заявка включва избраните за покупка стоки или услуги, включително начин на плащане и доставка.
 • Търговски съобщения - рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено продуктите на лице, извършващо търговска дейност.

 

РЕГИСТРАЦИЯ

Сайтът може да се разглежда свободно, без за това да е необходима регистрация.

Поръчката на Стоки и услуги и сключването на договор/и за продажба между OfficeMarket и Клиента чрез електронния магазин могат да се извършат само след задължителна регистрация и създаване на Клиентски профил.

Регистрацията се счита за извършена при изпълнение на следните условия:

 • попълване на форма за регистрация, достъпна на Сайта. Полетата със Задължителната за попълване информация са отбелязани със *;
 • отбелязване с отметка в полето “Съгласен съм с Общите условия”, с което Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което отново декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло;
 • Изпращане на формата за регистрация, с натискане на бутона Създай профил;
 • Потвърждаване от OfficeMarket на регистрацията в Сайта чрез изпращане на Клиента на електронно съобщение до посочения от него в процеса на регистрация, и-мейл адрес.

В случай, че Клиентът предостави невярна или непълна информация, OfficeMarket има право да изтрие съответната информация и да му откаже по-нататъчен достъп до eлектронния магазин. OfficeMarket не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, извършена във връзка с получената от Клиента информация, както и за недоставени Поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни, като в тези случаи разходите за обратно връщане на Доставчика или повторно изпращане на стоки на Клиента се поемат от Клиента.

Клиентът носи цялата отговорност за запазването в тайна на своя имейл и парола, които го идентифицират за използването на електронния магазин, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени и-мейл и/или парола, Клиентът следва незабавно да уведоми OfficeMarket с цел преустановяване достъпа до лична информация на Клиента, както и до търговската политика на OfficeMarket, и избягване на неоторизирани действия с Клиентския профил. Клиентът е изцяло отговорен за всякакви вреди, възникнали за него или за OfficeMarket, поради неправомерно ползване на неговите потребителско име и парола за достъп до eлектронния магазин от трето лице.

Всички предоставени от Потребителя/Клиента лични данни при създаване на Клиентски профил се обработват от OfficeMarket законосъобразно, добросъвестно и в съответствие с принципите и правата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016, Закон за Защита на Личните Данни и Наредба 1 от 30.01.2013 г., касаеща Мерките за Защита на Личните Данни.

OfficeMarket може да изпраща Търговски съобщения до Клиента на посочения от него и-мейл във Формата за регистрация. Клиентът може да откаже получаването на Търговски съобщения, като използва предоставената за това възможност в съобщението.

ПОРЪЧКА

Продуктите, предложени за продажба от OfficeMarket се разделят в следните категории: 

 • Хартия и продукти от хартия;
 • Офис материали;
 • Офис мебели;
 • Техника;
 • Тонери и мастила;
 • Кетъринг и Хигиена;
 • други стоки и услуги.


Клиентът може да направи поръчка по един от следните начини: 

 • Чрез изпращане на поръчка през електронния магазин www.officemarket.bg
 • Чрез изпращане на поръчка на и-мейл: office@officemarket.bg 
 • чрез обаждане национален телефон за поръчки 0700 17 017
 • чрез изпращане на поръчка на факс – 02/822 19 00


Поръчки по електронен път и факс, могат да бъдат правени 24 часа в денонощието, всеки ден, а по телефона – всеки работен ден от 9.00 до 18.00 часа

Клиентът има право да поръчва всички Продукти, които се предлагат за продажба чрез електронния магазин към съответен момент. При извършване на Поръчка Клиентът има право да избере вида на продуктите и тяхното количество, начина и сроковете за доставка според предложените на Сайта възможности.

За всеки продукт, предложен за продажба през електронния магазин, е предоставена информация относно основните характеристики и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Клиента при покупката.

Поръчката се счита за приета, в зависимост от начина, по който е направена - чрез съобщение на и-мейл адреса на Клиента, по телефона, или чрез извършване на съответната доставка.

Начин за изпращане на поръчка през Сайт:

Клиентът може да прави Поръчки през Сайта само след Вход в електронния магазин със собственото си потребителско име и парола, чрез добавянето на желаните Продукти във виртуална кошница, следвайки следните стъпки, указани в Сайта:

 • Преглед на предлаганите Продукти;
 • Добавяне на Продукти във виртуална кошница. До изпращането на Поръчката Клиентът може преглежда и променя поръчваните Продукти, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната Поръчка, както и да вижда във всеки един момент всички избрани от него Стоки, тяхната цена, както и общата им сума;
 • Потвърждаване или въвеждане на адрес за доставка;
 • Потвърждение на начина на плащане;
 • Завършване на Поръчката, чрез натискане на бутон Завърши поръчката.

При завършване на Поръчката Клиентът се задължава да заплати Цената на продукта и Цената на доставката и декларира, че е запознат с обстоятелството, че Поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна. С натискане на бутона Завърши поръчката Клиентът се съгласява да закупи Продуктите, намиращи се в неговата виртуална кошница при условията на настоящите Общи условия и/или уговорените в друг индивидуален договор, като това действие има правно обвързваща сила за него.

След получаване на Поръчката OfficeMarket изпраща потвърждение до посочения в Клиентски профил и-мейл до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. OfficeMarket има правото да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини. В този случай OfficeMarket уведомява Клиента и поема отоворност да върне на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на Стоките, ако същите са били предплатени.

Договорът за продажба на Стоки от разстояние между Клиента и OfficeMarket се счита за сключен от момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща, посочена в Клиентския профил, на потвърждение, че Поръчката е готова за експедиция. Договорът се състои от настоящите Общи условия и евентуален индивидуален писмен договор между Клиента и OfficeMarket. При противоречие между Общите условия и предвиденото в индивидуален договор между страните, предимство имат специалните условия на договора.

Собствеността на Стоките се прехвърля от OfficeMarket с предаването им на Клиента, след извършване на плащането от негова страна.

Предаването на Продуктите се удостоверява с подписа на Клиента на Приемо-предавателен протокол. Рискът от погиване или повреждане на Продуктите преминава от OfficeMarket върху Клиента при предаване на Продуктите на Клиента.

Със своя подпис Клиентът удостоверява и липсата на претенции и забележки относно количеството на доставените стоки, както и към състоянието на опаковката им. 


ДОСТАВКА

В общия случай OfficeMarket извършва доставки на заявените стоки по следния график:

 • Поръчки направени до 14.00 часа се доставят в рамките на следващия работен ден за София и в рамките на два работни дни за доставки извън София.
 • Поръчки направени след 14.00 часа, или в неработен ден (събота, неделя, официални празници), се доставят в рамките на два работни дни за София и в рамките на три работни дни за доставки извън София.

OfficeMarket извършва доставките според вътрешно съгласуван график. В случай, че е необходим удължен срок на доставка Клиентите ще бъдат уведомявани своевременно.

Клиентът е длъжен да съдейства добросъвестно за изпълнението на доставката от страна на OfficeMarket, както и по своя инициатива да предостави на последния всяка информация, която има пряко отношение към безпрепятственото изпълнение на доставката.

 

Цена на доставка /изключение – мебели и столове/:

 • Доставката е безплатна за поръчки на стойност над 50 лв. без ДДС.
 • За поръчки под този праг цената за доставка е 5 лв. без ДДС.

Цена на доставка при поръчка на мебели и столове:

При поръчка на стойност над 180 лв без ДДС доставката е безплатна за пакетирани /несглобени/ столове.

 • За всички други мебели, а именно: столове /сглобени, непакетирани /, корпусна мебел, дъски, метални шкафове, каси, сейфове и други артикули с единично тегло над 25 кг и /или общо тегло до 100 кг, доставката е безплатна при стойност на поръчката над 250 лв без ДДС.
 • Доставки под посочения праг от 250 лв. без ДДС, се таксуват спрямо актуалната тарифа на куриерска компания, за което ще бъдете конкретно информирани.


И в двата случая за място на доставката се счита партер /вход/ на адреса и то при положение, че е възможен безпрепятствен достъп с товарен автомобил.

Качване до етаж се договаря допълнително и се заплаща в размер на 4% от стойността на поръчката, но не по – малко от 30 лв без ДДС.

Монтаж на мебели /корпусни, дъски, шкафове, сейфове, каси/ е услуга, която се договаря и заплаща допълнително в размер на 8% от стойността на поръчката, но не по-малко от 50 лв. без ДДС.

Монтаж на столове е услуга, която се договаря и заплаща допълнително в размер на 4% от стойността на поръчката, но не по–малко от 12,50 лв без ДДС.

Ако поръчката е комбинирана и съдържа мебели и други материали, доставката е безплатна, ако достига 250 лв. без ДДС.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Цените /Цена на продукт и Цена на доставка/, по които Клиентът трябва да заплати поръчаните Продукти са тези, които са в сила по време на Изпращане на поръчката - публикувани на Сайта, освен ако Клиентът изрично писмено е договорил с OfficeMarket друга цена за конкретната Поръчка.

OfficeMarket си запазва правото да променя публикуваните в електронния си магазин цени по всяко време и без предизвестие.

Плащането може да бъде извършено по някой от следните начини: 

 • В брой [наложен платеж] при доставка за град София;
 • Паричен пощенски превод за всички населени места извън град София;* 
 • Банков превод;
 • Плащане с банкова карта в електронния магазин на OfficeMarket.

*При паричен пощенски превод куриерът издава специална бележка, която играе ролята на касов бон и се предоставя при получаването на стоката.

Във всяка Фактура за продажба OfficeMarket отбелязва начин и срок за плащане на дължимата по конкретната Поръчка сума.

Клиентът няма право да прихваща свои вземания без изричното писмено одобрение на OfficeMarket.

ВРЪЩАНЕ, РЕКЛАМАЦИЯ, ГАРАНЦИЯ /включително и на пари/

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през OfficeMarket, като върне стоката в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до OfficeMarket и да върне стоката с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, включително но не само инструкции за ползване, декларация за съответствие, гаранционна карта и др., без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната и поставена от производителя опаковка, като разходите за доставка са за сметка на Клиента. OfficeMarket е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

Рекламация свързана с търговска гаранция се удовлетворява съгласно условията, посочени в гаранционната карта на съответната стока.

Рекламация на артикули с търговска гаранция, за които не е предвидено издаване на гаранционни карти, се предявяват чрез попълване на формата за рекламация.

Нашето становище и предложение за уреждане на рекламацията ще получите в законоустановения срок.

Клиентът има право да предяви рекламация и да откаже да получи заявената от него стока, когато: 

 • доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
 • при транспортирането стоката или нейната опаковка е била сериозно повредена.

В случай на предявени в момента на доставка претенции от страна на Клиента, същият изисква от служителя на OfficeMarket "Протокол за рекламация", а в случаите на доставка с куриер - т.нар. "Двустранен протокол за увредена пратка". Протоколите се попълват в момента на предаване на стоката.

OfficeMarket има правото да изисква от клиента доказателства и друга документация във връзка със съответната рекламация.

АВТОРСКИ ПРАВА/ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Представянето и съдържанието на този Сайт са под защитата на законодателството касаещо индустриалната и интелектуалната собственост. Информация, текст, изображения, не могат да се ползват без предварителното писмено съгласие на OfficeMarket, освен само за преглеждане.

ЗАБРАНЕНА УПОТРЕБА

Потребителят се задължава да не използва Сайта:

 • за нарушаване на закони, норми, международни актове, принципи и разпореждания
 • за да препятства нормалното функциониране на Сайта или мрежи и сървъри, свързани с него
 • за да навреди на OfficeMarket или трето лице
 • за да се представя за друго лице и/или субект или да предоставя каквато и да е невярна информация

Потребителят се съгласява да не предприема под каквато и да е форма, опит да получи неправомерен достъп до която и да е част от Сайта, както и до акаунти на потребители, системи, мрежи и сървъри, свързани с него.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ

OfficeMarket си запазва правото да прекрати регистрацията на всеки Потребител на Сайта по всяко време и без да дължи обяснение за причините.
Регистрацията на Потребител се прекратява незабавно в случай на установено нарушение на разпоредба от тези Общи условия.
Всеки Потребител може да прекрати регистрацията в Сайта по всяко време.
В случай на прекратяване на регистрацията на Клиента в Сайта сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.

ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

OfficeMarket полага грижи за предоставяне на възможност на Клиента за нормално ползване услугите на Сайта, но доколкото това е безплатно, няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на Клиента, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни.

OfficeMarket не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън неговия контрол, при проблеми, дължащи се на оборудването на Клиента, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Сайта. 
С приемането на настоящите Общи условия Клиентът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката със Сайта, които могат да възникнат независимо от положената от страна на OfficeMarket грижа.

ДРУГИ

Настоящите Общи условия са в сила от 01.02.2019 г. OfficeMarket си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в Сайта заедно със съобщение за промените в секция Новини. Промяната на отделни точки от настоящите Общи условия не променя валидността на останалите и те остават в сила.

При промени в настоящите общи условия Клиентът може да заяви, че отхвърля промените като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на адрес: гр.София, бул."Александър Стамболийски" №84, Бизнес сграда Urban Model, ет.7, офис 38 или по факс: 0700 42 642. С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и „Ронос” ООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.

Общите условия се прилагат автоматично към всички договори за продажба от разстояние, сключени посредством електронния магазин, освен ако няма друг валиден договор между OfficeMarket и Клиента, който изключва или ограничава тяхното приложение. При противоречие между Общите условия и предвиденото в индивидуален договор между страните, предимство имат специалните условия на договора.

OfficeMarket и Клиентът се съгласяват, че Общите условия или отделни техни клаузи ще са валидни и в индивидуални отделни договори за продажба, които не са сключени посредством електронния магазин, като за това ще е предвиден изричен текст в договора.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.