Политика на поверителност

Политика за поверителност и защита на личните данни /GDPR/

Ронос ООД

ЕИК 831176328

Бизнес сграда Urban Model, офис 38-39

бул. „Александър Стамболийски“ № 84

София 1303

България,

като собственик на съдържанието на www.officemarket.bg /САЙТА/ е регистрирано като администратор на лични данни в Комисия за защита на личните данни с Удостоверение № 82906/15.12.2015 г.

Ронос ООД събира и обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и в съответствие с принципите и правата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016, Закон за Защита на Личните Данни и Наредба 1 от 30.01.2013 г., касаеща Мерките за Защита на Личните Данни.

На 15.05.2018 г. в дружеството е утвърдена и се изпълнява Политика за Защита на Личните Данни, в т.ч. приложимите към нея Процедури.

Настоящето има за цел да разясни какви Ваши лични данни се събират при използване на www.officemarket.bg, каква е целта на тяхното събиране и какви са Вашите права в тази връзка.

Ние ценим Вашето доверие и поемаме ангажимент да обработваме Вашите Лични данни справедливо, прозрачно и защитено, като спазваме следните основни принципи:

 • Законосъобразност: при събиране на Вашите Лични данни действаме добросъвестно, при спазване на закона и по прозрачен начин.
 • Свеждане на данните до минимум: ограничаваме събирането на Вашите Лични данни само до данни, които са пряко относими и необходими за целите, за които са събрани.
 • Ограничение на целите: събираме Лични данни само за конкретни, изрично посочени и законни цели и не обработваме Вашите Лични данни по начин, несъвместим с тези цели.
 • Точност: поддържаме Вашите Лични данни точни и актуални.
 • Сигурност и защита на данните: прилагаме технически и организационни мерки за осигуряване на подходящо ниво на сигурност и защита на данните, като отчитаме вида на Вашите Лични данни, които подлежат на защита. Тези мерки предотвратяват каквото и да било неоправомощени разкриване или достъп, инцидентно или незаконно разрушаване или инцидентна загуба, промяна или каквато и да било друга незаконна форма на Обработване.
 • Достъп и поправяне: обработваме Вашите Лични данни, в съответствие с Вашите законни права.
 • Ограничаване на срока на запазване: запазваме Вашите Лични данни в съответствие с приложимото законодателство за защита на Личните данни и за срок, не по-дълъг, от този, който е необходим, за целите, за които Личните данни са събрани.
 • Защита спрямо трети лица: достъпът до и прехвърлянето на Личните данни към трети лица се извършват в съответствие с приложимото правo и при спазване на подходящи защитни договорки.
 • Законосъобразност на директния маркетинг и бисквитките (cookies): действаме, съобразно приложимия закон, когато Ви изпращаме рекламни материали или инсталираме бисквитки (cookies) на Вашия компютър.

www.officemarket.bg събира следната минимално необходима информация за потребителите си, за целите на търговска комуникация, доставка продукти и услуги, за подписване на договори, както и за провеждане на директен маркетинг:

 • име, фамилия, електронна поща, телефон, адрес за доставка – при регистрация на САЙТА
 • електронна поща - при абонамент за нюз летър;
 • име, фамилия, електронна поща, телефон, адрес за доставка, организация, длъжност – при обработване на запитвания и заявки/договори за предоставяните от дружеството продукти/услуги;
 • име, фамилия, електронна поща, телефон, CV – при кандидатстване по обявена свободна работна позиция през САЙТА;
 • IP адрес - при разглеждане съдържанието или използвате услуги на САЙТА;
 • бисквитки за идентифициране на браузъра или устройството, което използвате.

Информираме Ви, че можете да изпратите писмено съобщение на адреса на дружеството гр.София, бул."Александър Стамболийски" №84, Бизнес сграда Urban Model, ет.7, офис 38 или на е-mail: office@officemarket.bg, с което да се възползвате от Вашите права по отношение на предоставените лични данни, а именно:

 • Имате право на достъп до личните си данни и право да искате от Ронос ООД заличаване, коригиране или блокиране на личните ви данни;
 • Имате право да възразите срещу обработването на личните си данни или срещу предоставянето им на трети лица;
 • Имате право, по всяко време, да оттеглите даденото от вас съгласие личните ви данни да бъдат обработвани за посочените по-горе цели.

Ако считате, че Вашите права във връзка със защитата на лични данни са нарушени, имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни на адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg

Ронос ООД си запазва правото да изменя настоящата Политика. Ако това се случи, ще Ви уведомим за направените промени и ще Ви помолим да се запознаете и потвърдите приемането на актуалната политика.

Ронос ООД поема анагажимента да осигури неограничен достъп до актуалната Политика на www.officemarket.bg